Basisschool Leertuin Logo

We zijn een school waar ...

we proberen een toekomstgerichte en zorgbrede basisschool te zijn in een snel evoluerende maatschappij.


we zorg dragen voor de opvoeding van jonge mensen door goed onderwijs en een brede vorming te verstrekken.


we voortdurend voor vernieuwing en verbetering willen zorgen.


we een plek creëren waar kinderen en schoolteam voortdurend bijleren.


we streven naar het bieden van een goed gevoel naar iedereen.


we streven naar een positieve benadering van de leerlingen.


we vinden dat beleefdheid,respect en verdraagzaamheid t.o.v. zichzelf en anderen zeer belangrijk zijn. Ook aan orde en netheid wordt aandacht besteed. We willen kinderen opvoeden tot bewuste, leergierige, respectvolle, geëngageerde en verantwoordelijke mensen.

Zo mooi anders


een kind is

als een vlinder

in de wind

de ene vliegt hoog

de ander laag

maar ieder doet het

op zijn eigen manier

het leven is geen

competitiestrijd

ieder kind is anders

ieder kind is speciaal

ieder kind is mooi

Ons team

Onze Zorgvisie


Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met talenten en noden, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan al onze leerlingen.


Dat betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid.


De basis van onze zorgvisie ligt in onze opdracht om ‘met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling’. Dit is één van de pijlers van het Opvoedingsconcept voor het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen. Als katholieke basisschool wil je leerlingen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen vaardig maken om deel te nemen en mee te bouwen aan een betere samenleving. Daarvoor werken we als school aan de ontplooiing van elke leerling vanuit de pedagogie van de hoop en het geloof in de groeimogelijkheden van elke leerling. Brede basiszorg staat daarbij voorop.


Brede basiszorg staat voor de blijvende bekommernis om alle leerlingen optimale kansen te geven. Het is de zorg om leerlingen vanuit hun talenten en mogelijkheden als totale persoon te laten ontwikkelen. Die zorg beperkt zich niet tot het cognitieve, maar richt zich op alle ontwikkelingsdomeinen. Voor leerlingen die in hun ontwikkeling of leren bedreigd zijn, ontwikkelen we als school doelgerichte initiatieven. Daarvoor overleggen we voortdurend met alle leden van het schoolteam en werken we samen met alle betrokkenen. Dat zijn onder meer de leerling zelf, zijn ouders, leerkrachten, leden van het zorgteam, medewerkers van het CLB,… Omdat we in groei geloven, werken we continu op zorgzame wijze aan ontwikkelingskansen. Zorg is iets wat overal in voorkomt, iets wat leeft binnen de schoolmuren; het is een manier van kijken naar, van denken over, het gaat over een zorgbrede aanpak op alle terreinen; het is een manier van zijn.


Wanneer we aannemen dat kinderen mogen verschillen, aanvaarden we ook dat zowel het leertraject als het begin – en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Soms is verrijking, remediëring of differentiatie noodzakelijk.


Differentiatie is een belangrijke sleutel om zorgbreed onderwijs te organiseren. De klemtoon ligt hierbij op het opvolgen van de ontwikkeling van het individuele kind.We gaan met andere woorden na wat een kind kan en hoever het kan geraken. Dat betekent dat kinderen die nood hebben aan extra zorg deze ook krijgen, rekening houdend met de draagkracht van de school.

Onze School

Klik hieronder om naar ons smartschool platform te gaan.